Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van LuMar hobby en handwerken V.O.F gevestigd te Rijen (Nederland),

(hierna "LuMarHobby.nl"). Hier volgt eerst een samenvatting belangrijkste punten:

 

Wij leveren vanaf een bestelling van 29 euro gratis, zonder verzendkosten binnen Nederland.

Wettelijke LEVERINGSGARANTIE:

U heeft geen eigen risico bij leveringen van de webwinkel.

Wij zijn verplicht uw betaalde bestelling te leveren op het door u opgegeven adres.

U heeft dus geen eigen risico, of de postdiensten nu wel of niet meewerken, u heeft recht op overhandiging van de bestelling.

U hoeft dan ook niet voor verzekering van de artikelen te betalen.

U heeft recht op de zichttermijn (bedenktijd) van 14 werkdagen na ontvangst van uw levering, binnen die tijd kunt bezien of de artikelen zijn zoals u gewenst heeft, zoniet, dan kunt u artikelen in orginele staat en verpakking aan ons terugsturen, waarna de waarde hiervan wordt terugbetaald.

Indien u van ons geen bericht heeft ontvangen over deze zichttermijn, voordat de artikelen aan u geleverd zijn, dan geldt een zichttermijn van 30 dagen waarbinnen u het artikel dat u niet wenst, aan ons kunt terugsturen.

Verzending van de artikelen geschied over het algemeen binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

Indien produkten niet binnen 4 weken geleverd kunnen worden, wordt uw aankoopbedrag, van niet geleverde produkten, teruggestort.

 

Zendingen binnen Nederland:

Met verzendkosten op uw rekeningoverzicht wordt ook bedoeld de kosten van een envelop of brievenbusdoos en de overige verwerkingskosten die samenhangen met het verzendklaar maken van uw bestelling.

Post die door de brievenbus past wordt verzonden tegen lagere tarieven dan dat van pakketten. Bij het opmaken van uw bestelling worden de verzendtarieven getoond.  Zie hier de verzendkosten >>

Verzendkosten pakketten, Zie hier de verzendkosten >>:

Er wordt vrij van verzendkosten geleverd als uw bestelling meer dan 29 euro bedraagt. Dit is alleen geldig voor zendingen binnen Nederland.

De drempelwaarde van 29 euro wordt bepaald na aftrek van kortingen en verrekeningen, waarbij transactiekosten en provisies voor betaalsystemen, zoals Paypal en Ideal niet zijn inbegrepen.

 

De tarieven voor zendingen binnen de Europese Unie (EU) worden getoond bij het opmaken van uw bestelling. Zie verzendkosten >>

De tarieven voor zendingen buiten de EU worden getoond bij het opmaken van uw bestelling. Zie verzendkosten >>

Bent u voor de 1e maal klant bij LuMar, dat dient u vooraf uw betaling te doen. Alleen vaste klanten met een goed betaalgedrag kunnen op rekening aankopen doen.

 

Uw bestelling dient minimaal 10 euro te zijn.

Indien u kiest voor betaling via PayPal zijn de transactiekosten die dit bedrijf rekent voor uw rekening.

 

Hierna volgt de uitgebreide versie van de Algemene Voorwaarden:

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van LuMarhobby.nl en op alle met LuMarhobby.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.4 Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot LuMarhobby.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.5 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals facturen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

 

  1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden LuMarhobby.nlderhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als een aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.

2.2 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

2.3 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer LuMarhobby.nlhet door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden via e-mail danwel schriftelijk.

2.4 Het bestelformulier kan op een tweetal wijzen worden verzonden aan LuMar: a) door het invullen van het bestelformulier op onze internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding, b) door het inzenden van een uitgeprinte, ingevulde en ondertekende versie van het bestelformulier zoals afgebeeld op onze internetsite.

2.5 Koper en LuMarhobby.nlkomen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.

2.6. Ten bewijze van deze overeenkomst kan door LuMarhobby.nleen, door de koper van zijn handtekening voorziene, orderbevestiging worden verlangd.

 

  1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta inclusief omzetbelasting. LuMarhobby.nlgeeft de kosten van verzending bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.

3.3 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

 

  1. Aflevering en leveringstermijnen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen ( betaling per overschrijving per bank/giro) zal LuMarhobby.nlde producten onder vooruitbetaling afleveren.

4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

4.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper het, door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier, door ons is ontvangen.

4.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd op het postkantoor.

4.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

4.6 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen, binnen 14 dagen na melding, worden gecorrigeerd.

4.7 Na ontvangst van het product(en) heeft koper een zichttermijn van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product retour te zenden. Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten. LuMarhobby.nlzal ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen na terug ontvangst het betaalde bedrag aan koper terugstorten. De betreffende retourzending dient vergezeld te zijn van de factuur en behoort in de originele, niet beschadigde, verpakking te zitten. Zichttermijnen gelden niet voor tijdsgebonden produkten, zoals een tijdschrift.

4.8 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal LuMarhobby.nlzorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper ingeval van beschadiging.

4.9 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen de koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert.

4.10 De door de koper bestelde artikelen dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst te zijn geleverd door LuMar, tenzij de vertraging de verkoper niet kan worden aangerekend of het nakomen van de verplichting voor de verkoper onmogelijk is. Als levering onmogelijk is omdat het gekochte product niet beschikbaar is, moet u daarover zo spoedig mogelijk worden ingelicht. U hebt dan recht op (kosteloze) terugbetaling van uw geld, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen nadat u door LuMarhobby.nlop de hoogte bent gesteld.

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is LuMarhobby.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

5.2 LuMarhobby.nl is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.

5.3 Ook is LuMarhobby.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van LuMarhobby.nl wegens onderhoud of anderzijds.

5.4 LuMarhobby.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit LuMarhobby.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

  1. Overmacht

6.1 Indien LuMarhobby.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

6.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding.

6.3 Onder overmacht van LuMarhobby.nl wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinder of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door LuMarhobby.nl of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.

6.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.